Admitere 2017 Master probațiune

UPDATE III

Rezultate admitere master

http://sas.unibuc.ro/uploads_ro/1620/602/Rezultate_Admitere_Master_Probatiune_Iulie_2017.pdf

UPDATE II Informatii referitoare la sustinerea eseului

http://sas.unibuc.ro/admitere_master_2017_ro

Sustinerea eseului se va face în data de 19.07.2017 incepand cu ora 9 la sala 401 (Sediul din str. Schitu Magureanu, etaj 4 – clădirea nouă)

Succes!

 

UPDATE 10.07.2017 Informații orientative referitoare la eseu

Referitor la eseul pe care urmează să îl prezentați în vederea înscrierii, alăturat sunt câteva recomandări cu privire la tematica acestuia. Astfel, puteți avea în vedere teme relevante din perspectiva probațiunii precum:

 1. aspecte teoretice și practice cu privire la instituții de drept penal (suspendarea sub supraveghere, amânarea aplicării pedepsei, măsuri educative neprivative de libertate)
 2. creșterea motivației în vederea schimbării comportamentale a persoanelor aflate în conflict cu legea penală (interviul motivațional)
 3. particularitățile procesului de abandonare a carierei infracționale (desistarea)
 4. strategii în lucrul cu persoanele dependente
 5. munca în folosul comunității în materie penală
 6. modelul RNR (risc – nevoie -responsivitate)
 7. abordări cognitiv-comportamentale în reabilitarea infractorilor
 8. importanța relației profesionale consilier de probațiune – infractor în cadrul procesului de reintegrare sociale (modelare pro-socială)
 9. teorii criminologice relevante din practica probațiunii

Temele menționate anterior au un caracter strict orientativ.

Capacitatea de școlarizare aprobată: 75 de locuri

Cifra de scolarizare propusa pentru studii finantate de la bugetul de stat : 29 locuri

Din buget pentru romi: 1 loc

Cifra  de scolarizare pentru studii cu taxa: 46 locuri

CALENDARUL ADMITERII

INSCRIERI: 10 – 18  IULIE 2017 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2017
Concurs de admitere (interviu): 19 iulie 2017
Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2017 (orele 16,00)
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 21 iulie 2017 (între orele 9,00 – 12,00)
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 24 iulie 2017
Confirmarea locului*: 21, 22,  24, 25 si 26 iulie 2017 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata orele 9,00 – 12,00)
Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie 2017

CRITERII DE ADMITERE
* Media de admitere la master se calculează astfel: 
M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta (Media anilor de studii +  Media de licentă: 2 – medie)
2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase)

CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
– Criteriul I – media notelor obţinute la eseu şi interviu;
– Criteriul II – media examenului de licenta
– Criteriul III – media generala a anilor de studii.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
– dosar plic.
– fișă tip de înscriere;
– eseu (de maxim 10 pagini);
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;
– diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2017 în original sau copie certificată conform cu originalul;
– supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2017);
–  documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
– certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
– certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
– 2 fotografii tip buletin de identitate;
–  adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
– B.I sau C.I în copie;
– chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima inscriere; 60 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.
NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie certificate conform cu originalul  de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE
INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare  si  de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2017) până pe data de 26 iulie 2017, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.
Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a  prezenta chitanţa de achitare a taxei  de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044  deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2017.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (21, 22,  24, 25 si 26 iulie 2017). NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat si licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.
Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2017.

Advertisements

Admitere master probatiune sesiunea iulie 2014

poster 1

 

CALENDARUL ADMITERII:
INSCRIERI –10 – 18 iulie 2014 (ÎNTRE ORELE 9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2014
Concurs de admitere (interviu): 21 iulie 2014
Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2014
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 22 – 23 iulie 2014
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 23 iulie 2014
Confirmarea locului*: 23, 24, 25 iulie 2014
Data limită de afișare a rezultatelor: 28 iulie 2014

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
ESEU (DE MAXIM 10 PAGINI);
DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU ADEVERINŢĂ DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (DOAR PENTRU PROMOŢIA IUNIE 2014) SAU COPIE LEGALIZATA;
SUPLIMENT/FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE SAU ADEVERINŢĂ CARE SĂ MENŢIONEZE MEDIA ANILOR DE STUDII (PENTRU ABSOLVENŢII DIN 2014);
CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
CERTIFICAT DE CASATORIE ÎN COPIE LEGALIZATA (DACĂ ESTE CAZUL);
2 FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;
CHITANŢA PLĂŢII TAXEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
ADEVERINTA MEDICALA TIP
COPIE XEROX DUPA CARTEA DE IDENTITATE
DOSAR PLIC.

Ne gasiti si pe facebook la masterprobatiunebucuresti

Pentru mai multe infiomatii va rugam sa ne contactati la adresele de email idurnescu@gmail.com, oancea.gabriel@gmail.com

Va asteptam!